• طريقة دفع آمنة
  • الدفع عند الاستلام

خصم LE8

كنتالوب

10LE 2LE

خصم LE1

اناناس

71LE 70LE

خصم LE1

فراولة

16LE 15LE

خصم LE5

بطيخ حجم كبير

35LE 30LE

خصم LE1

جوافه

16LE 15LE

خصم LE1

خوخ

16LE 15LE

خصم LE2

فاصوليا - خضراء

14LE 12LE

خصم LE1

باذنجان اسود رومى

9LE 8LE

خصم LE1

طماطم

11LE 10LE

خصم LE2

بطاطس قلية

9LE 7LE

خصم LE2

ثوم قديم

14LE 12LE

خصم LE3

بصل احمر

9LE 6LE

خصم LE6

فلفل رومي اخضر

16LE 10LE

خصم LE1

فلفل رومي حلو

36LE 35LE

خصم LE1

كرنب

26LE 25LE

خصم LE1

فجل ابيض - حزمة

3LE 2LE

خصم LE0.5

شبت - 2 حزمة

3.5LE 3LE

خصم LE1

ملوخية - حزمة

13LE 12LE

خصم LE0.5

جرجير - حزمة

2LE 1.5LE

خصم LE1.5

بقدونس -2 حزمة

3LE 1.5LE

خصم LE5

ورق عنب نباتى فاخر

30LE 25LE

خصم LE2

بازلاء

20LE 18LE

خصم LE2

باذنجان حشو

12LE 10LE

خصم LE2

واحدة قرنبيط

14LE 12LE

خصم LE8

كنتالوب

10LE 2LE

خصم LE1

اناناس

71LE 70LE

خصم LE1

فراولة

16LE 15LE

خصم LE5

بطيخ حجم كبير

35LE 30LE

خصم LE1

جوافه

16LE 15LE

خصم LE1

خوخ

16LE 15LE

خصم LE2

فاصوليا - خضراء

14LE 12LE

خصم LE1

باذنجان اسود رومى

9LE 8LE

خصم LE1

طماطم

11LE 10LE

خصم LE2

بطاطس قلية

9LE 7LE

خصم LE2

ثوم قديم

14LE 12LE

خصم LE3

بصل احمر

9LE 6LE

خصم LE6

فلفل رومي اخضر

16LE 10LE

خصم LE1

فلفل رومي حلو

36LE 35LE

خصم LE1

كرنب

26LE 25LE

خصم LE1

فجل ابيض - حزمة

3LE 2LE

خصم LE0.5

شبت - 2 حزمة

3.5LE 3LE

خصم LE1

ملوخية - حزمة

13LE 12LE

خصم LE0.5

جرجير - حزمة

2LE 1.5LE

خصم LE1.5

بقدونس -2 حزمة

3LE 1.5LE

خصم LE5

ورق عنب نباتى فاخر

30LE 25LE

خصم LE2

بازلاء

20LE 18LE

خصم LE2

باذنجان حشو

12LE 10LE

خصم LE2

واحدة قرنبيط

14LE 12LE