• طريقة دفع آمنة
  • الدفع عند الاستلام

فلفل اسود

120LE

كمون

120LE

7 بهارات

100LE

توابل دجاج

80LE

شطة

40LE

كسبرة

40LE

كركم

80LE

كارى

80LE

بابريكا

80LE

درة فشار

18LE

درة فشار

18LE

ترمس

24LE

حمص

30LE

عدس

20LE

فول

24LE

زبيب

50LE

زبيب ايرانى

70LE

زبيب افريقى

80LE

جوز هند خشن

50LE

جوز هند ضفر

80LE

خصم LE10

قمر دين

50LE 40LE

مشمشية

100LE

قراصية

80LE

لفة تين مجفف

25LE

خروب مجروش

25LE

دوم مجروش

50LE

عرقسوس سورى

40LE

كركدية اسوانى

80LE

فلفل اسود

120LE

كمون

120LE

7 بهارات

100LE

توابل دجاج

80LE

شطة

40LE

كسبرة

40LE

كركم

80LE

كارى

80LE

بابريكا

80LE

درة فشار

18LE

درة فشار

18LE

ترمس

24LE

حمص

30LE

عدس

20LE

فول

24LE

زبيب

50LE

زبيب ايرانى

70LE

زبيب افريقى

80LE

جوز هند خشن

50LE

جوز هند ضفر

80LE

خصم LE10

قمر دين

50LE 40LE

مشمشية

100LE

قراصية

80LE

لفة تين مجفف

25LE

خروب مجروش

25LE

دوم مجروش

50LE

عرقسوس سورى

40LE

كركدية اسوانى

80LE